2017-02-23

KONTROLE

LP DATA KONTROLI OSZAR / TEMAT KONTROLI ORGAN KONTROLUJĄCY
1 09.01.2017

Dom Kultury w Czerwionce          

Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
2 09.01.2017

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce

Kontrola spełnienia wymogów higenicznych i zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
3 21-23.03.2017

Dom Kultury w Czerwionce

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

 • kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
 • postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożaorowej a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi;
 • ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanych.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   w Rybniku
4 17-28.07.2017

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwione-Leszczynach:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składki, do których pobierania zaobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Rybniku

5

5,8,12,19.12.2017

4,9.01.2018

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach:
 1. Realizacja wydanych w czasie uprzedniej kontroli środków prawnych.
 2. Wypłata minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń.
 3. Legalność zatrudnienia cudzoziemców.
 4. Przeprowadzenie ankiety mobbingowej wśród pracowników zakładu pracy.

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Oddział w Rybniku

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się