2017-02-23

KONTROLE 2017

LP DATA KONTROLI OSZAR / TEMAT KONTROLI ORGAN KONTROLUJĄCY
1 09.01.2017

Dom Kultury w Czerwionce          

Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
2 09.01.2017

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce

Kontrola spełnienia wymogów higenicznych i zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
3 21-23.03.2017

Dom Kultury w Czerwionce

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

  • kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  • rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
  • postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożaorowej a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi;
  • ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanych.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
4 17-28.07.2017

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwione-Leszczynach

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składki, do których pobierania zaobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Rybniku

5