2017-02-17

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Interesanci mogą załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach w następujący sposób:

  • złożyć pismo w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
  • przesłać pismo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • przesłać pismo za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mokcl.pl,
  • przesłać pismo za pośrednictwem skrzynki ePUAP (w celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownia na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3MB).

Odpowiedzi udziela się tą sama drogą co złożone pisma, chyba że interesant wskaże inaczej.

Szczegółowych informacji dotyczących załatwianej sprawy udzialają upoważnieni pracownicy MOK od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Osoby zainteresowane bezpośrednim kontaktem z Dyrektorem MOK, proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu za pośrednictwem sekretariatu - tel. 32 4311 634 w. 12.

MOK zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na niezamawiane oferty, SPAM oraz oferty pracy niadekwatne do aktualnie prowadzonego naboru.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się